50 Taufsprüche uit de Bijbel

Een doop behoort in ieder geval een persoonlijk doop vers, dat wordt gegeven aan de persoon om gedoopt te worden op de weg en kies meestal de ouders. In dit vers moeten verwoorden wat je je kind als bijzonder belangrijk. We hebben je uitgezocht hier een aantal van de mooiste Taufsprüche uit de Bijbel dat je kan worden op de weg van uw kind bij de doop te zetten kan.

Taufsprüche zijn een geweldige manier om goede wensen voor kind je uit te drukken. In de protestantse kerk Taufsprüche uit de Bijbel zijn stevig verankerd en staan ​​aan het begin van de doop in het centrum van de actie. Zelfs in de katholieke kerk, de mooie traditie is wijdverbreid, met niet-bijbelse uitspraken ook hier gekozen kunnen worden, bijvoorbeeld, citeert uit de literatuur. Hier zet je samen een reeks van Taufsprüchen uit de Bijbel die je misschien zou willen.

Psalmen Taufsprüche uit de Bijbel:

 • God houdt van is als een boom, geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, en niet het blad afvalt; en alles wat hij doet voorspoedig. (Ps 1, 2-3)
 • De Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken. (Ps 23, 1)
 • God openbaart aan u de tafel voor de ogen van je vijanden. Hij zalft uw hoofd met olie. Ja, heil en genade zal je al je leven te volgen, en in het huis van de Heer u kan blijven voor een lange tijd. (Ps 23, 5-6)
 • De Heer is mijn licht en mijn heil, wie zou ik vrezen? De Heer is het bolwerk van mijn leven, van welke ik moet vrezen? (Ps 27, 1)
 • De Heer is mijn kracht en mijn schild; vertrouwen in hem mijn hart en ik ben geholpen. (Ps 28, 7)
 • God, ik vertrouw op U, en zeggen: Gij zijt mijn God. Mijn tijden zijn in uw handen. (Ps 31, 15-16)
 • Het woord van de Heer is waar, en al Zijn werk, dat Hij houdt een aantal voordelen. (Ps 33, 4)
 • Naleven van de Heer uw wegen en hoop voor hem, hij zal het goed doen. (Ps 37, 5)
 • Roep me in de dag der benauwdheid; Ik bespaart u, en gij zult Mij eren, zegt de Here, uw God. (Ps 50, 15)
 • Mijn vertrouwen bent u, mijn God, Gij zijt mijn hoop van mijn jeugd. (Ps 71, 5)
 • En toch heb ik van jou! Je hebt mijn handen genomen en houd me. (Ps 73, 23)
 • Leer mij, Here, uw weg, opdat ik in Uw waarheid wandelen; mijn hart aan degene die uw naam vrezen. (Ps 86, 11)
 • God zal zijn engelen opdracht aangaande u om u te behoeden op al uw wegen. (Ps 91, 11)
 • niet prijs de Heer, mijn ziel, en vergeet wat hij je goed gedaan heeft. (Ps 103, 2)
 • Barmhartig en genadig is de Heer, lankmoedig en groot van goedertierenheid. (Ps 103, 8)
 • Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. (Ps 119, 105)
 • God wil niet je voet wankelen; Bewaarder zal niet sluimeren. (Ps 121, 3)
 • Kinderen zijn een geschenk van de Heer, de vrucht van de schoot is een beloning. (Ps 127, 3)
 • Van alle kanten je mij en je hand heen op mij. (Ps 139, 5)
 • Laat me uw genade in de ochtend te horen; want ik vertrouw op je. Tu bekend gemaakt voor mij de manier waarop ik te gaan; want ik verlang naar jou. (Ps 143, 8)

Geef een ster voor de doop

Een klein meisje en haar teddy zitten bij het raam ons de sterren kijken elkaarU bent op zoek naar een uitzonderlijke en belangrijke gift voor de persoon om gedoopt te worden? gedoopt te worden van een ster is een unieke en persoonlijk cadeau.

Dit geschenk en veel meer denk je op gift idee.

Jezus woorden als Taufsprüche uit de Bijbel:

 • Zalig zijn de armen van geest; want hunner is het Koninkrijk der hemelen. (Matthew 5: 3)
 • Zalig zijn die treuren; want zij zullen vertroost worden. (Matthew 5: 4)
 • Selig zijn de zachte; want zij zullen het aardrijk beërven. (Matteüs 5, 5)
 • Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden. (Matthew 5, 6)
 • Zalig zijn de Barmhartigheid; want zij zullen barmhartigheid geschieden. (Matthew 5, 7)
 • worden opgeslagen, die zuiver van hart zijn; want zij zullen God zien. (Matthew 5, 8)
 • Zalig de vredestichters want zij zullen zonen van God genoemd worden. (Matthew 5, 9)
 • Zalig zijn zij die vervolgd worden om der gerechtigheid wil; want hunner is het Koninkrijk der hemelen. (Matthew 5, 10)
 • Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden. (Matthew 7, 7)
 • Die zo klein en onbeduidend dat kind door de mensen kunnen staan ​​want dat is in Gods wereld de grootste; en wie is ingenomen met een menselijk kind in mijn naam mij ontvangt. (Matthew 18, 4-5)
 • Jezus zei: Ik ben het brood des levens. Wie komt voor mij nooit zult hongeren; en wie in mij gelooft, zal nimmermeer dorsten. (John 6, 35)
 • Jezus zei: Ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt zal niet in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. (Joh 8, 12)
 • Jezus zei: Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft. (Johannes 11, 25)
 • Jezus zei: Ik ben de weg, de waarheid en het leven; Niemand komt tot de Vader dan door Mij. (Johannes 14: 6)
 • Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. (Mark 9, 23)

Woorden van zelfvertrouwen als Taufsprüche uit de Bijbel:

 • Degenen die op de Here wachten, zullen de kracht vernieuwen, zij zullen opvaren met vleugelen, gelijk de arenden, zij zullen lopen en niet moede worden, zij zullen wandelen en niet moe worden. (Jes 40, 31)
 • En nu zegt de Heer, dat gemaakt u, Vrees niet, want Ik heb u verlost. Ik heb u bij uw naam geroepen; je bent van mij! (Isa, 43, 1)
 • God belooft u, ik zal gelijk blijven, zo oud je doorgaan tot je grijs bent, zal ik je te nemen. Ik heb het gedaan, en ik zal blijven om je te dragen, zal ik u slepen en op te slaan. (Jes 46, 4)
 • God belooft: Ik heb u nooit vergeten. Ik heb u gegraveerd in mijn handen. (Jes 49, 15-16)
 • Want bergen zullen wijken en heuvelen wankelen, maar mijn goedertierenheid zal van u niet wijken, en het verbond Mijns vredes zal niet wankelen, zegt de Here, die medelijden heeft. (Jes 54, 10)
 • God is liefde; en wie blijft in de liefde blijft in God en God in hem. (1 Johannes 4, 16)
 • Laten wij elkaar liefhebben, omdat God ons eerst heeft liefgehad. (1 Johannes 4, 19)
 • Niemand kan weerstand veroorloven zolang je leeft. Zoals Ik was met Mozes, zo zal ik met u zijn. Ik zal u niet begeven, noch u verlaten. (Joshua 1, 5)
 • Wees sterk en moedig! Dus wees niet bang en wees niet bang te zijn; want de Here, uw God, is met u in alles wat u onderneemt. (Joshua 1, 9)
 • Welke van de Geest van God, die Gods kinderen zijn. (Rom 8, 14)
 • Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, noch engelen noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen, Noch hoogte, noch diepte, noch iets anders in de hele schepping kan ons scheiden van de liefde van God, die in Christus Jezus, onze Heer. (Romeinen 8, 38-39)
 • Roemen in de hoop, geduldig in de verdrukking, zijn constant in het gebed. (Rom 12, 12)
 • Ik zal u zegenen, en gij zult tot een zegen. (1 Genesis 12: 2)
 • God zijn gezicht laten schijnen over u en zij u genadig; Laat hem zijn aangezicht keren naar u en geven u vrede. (Vierde boek Genesis 6: 25-26)
 • God zegende mij met kracht en toont me de juiste manier. (2 Buch Samuel 22, 33)

tonen

Wij danken Frank Maibaum voor de informatie te laten dopen. Voor meer informatie kunt u vinden in zijn boek "The doopregister" en taufe-texte.de op zijn website.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

66 − 62 =